Đăng nhập 30 Tháng Năm 2020
Giới thiệu » Chức năng - Nhiệm vụ
Chức năng - Nhiệm vụ

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1.    Đài Truyền thanh thành phố Đông Hà là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

2.    Đài Truyền thanh thành phố chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1.    Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.    Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3.    Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

4.    Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5.    Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh phường trên địa bàn.

6.    Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7.    Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

8.    Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

9.    Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm về phát thanh trên địa bàn và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

  
THỜI SỰ PHÁT THANH THỜI SỰ PHÁT THANH
  
VIDEO MỚI NHẤT VIDEO MỚI NHẤT
  
TRUYỀN THANH ONLINE